GR

Tryfonas's blog


Δημοσιεύτηκε : Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Πηγή : www.real.gr  Realnews - Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Στο ποσό των 26,7 δισ. ευρώ ανέρχεται το υπόλοιπο των δανείων που πρέπει να πάρει η χώρα μας από την τρόικα την επόμενη διετία.

Του Θάνου Αθανασίου
Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

    Αναδημοσιεύτηκε : 13:45 - 1 Σεπ 2013

    Date: 08:09 - 03 Αυγ 2013
    Published in: ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    Social sharing

    Tagged under: ΤΧΣ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - Σακελλαρίου - ΕΚΘΕΣΗ 

Σακελλαρίου: Προτεραιότητα του ΤΧΣ "η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος"

"H διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος" και η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων στις τράπεζες αποτελούν άμεσες προτεραιότητες για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επισημαίνει η κα. Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΤΧΣ σε δήλωσή της που συνοδεύει την ετήσια έκθεση του Ταμείου για το 2012, η οποία δόθηκε την Παρασκευή στη δημοσιότητα.

Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης είναι τα εξής:

Το κεφάλαιο του Ταμείου και οι κεφαλαιακές ενισχύσεις των συστημικών τραπεζών: Μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου του ΤΧΣ κατά το 2012 και το 2013, με τη μορφή ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου εκδόσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), το καταβεβλημένο κεφάλαιο του ΤΧΣ, ανέρχεται σε Euro 49.700εκ.Κατόπιν της υπογραφής των Συμβάσεων Προεγγραφής, και σύμφωνα με την επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τις απαραίτητες κεφαλαιακές ενισχύσεις, το Ταμείο προέβη στις 28/5/2012 στην καταβολή ομολόγων ΕΤΧΣ ονομαστικού ποσού Euro18.000εκ ως προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

 

Αναλυτικά η Alpha Bank έλαβε Euro 1.900 εκ, η Eurobank Euro 3.970 εκ, η Τράπεζα Πειραιώς Euro 4.700 εκ και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Euro 7.430 εκ. Στα τέλη του 2012 οι τέσσερις τράπεζες έλαβαν επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο, ποσού Euro 6.262 εκ.

 

Καταβολή των Funding Gaps: Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους το Ταμείο, για 22 μήνες, από την 29/2/2012 υποχρεούται να καλύψει χρηματικά ποσά που προκύπτουν στο πλαίσιο της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς υπεισέρχεται προσωρινά στις αρμοδιότητες του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Σε αυτό το πλαίσιο το Ταμείο κατά το 2012 κατέβαλε για την εξυγίανση πέντε πιστωτικών ιδρυμάτων το ποσό των Euro 7.256εκ.

Το Ταμείο κατά την 31/12/2012 εκτιμά ότι το ανακτήσιμο ποσό από την διαδικασία εκκαθάρισης θα είναι Euro 2.218εκ., καταγράφοντας απομείωση των απαιτήσεων του κατά ποσό Euro 5.038εκ. Σημειώνεται ότι το Ταμείο δεν έχει αρμοδιότητα ή έλεγχο επί της διαδικασίας εκκαθάρισης, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον ειδικό εκκαθαριστή και στην εποπτεύουσα αρχή, την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: Στις 31/12/2012 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν στο ποσό των Euro 828 εκ.

 

Λειτουργικά έξοδα: Τα λειτουργικά έξοδα για το έτος 2012 ανήλθαν στα Euro4,9 εκ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διοίκησης, των αμοιβών των συμβούλων/ελεγκτών/δικηγόρων και του προσωπικού.

 

Εξαγορές τραπεζών κατά το 2012 και το διανυθέν διάστημα του 2013:

- η Alpha Bank την Εμπορική,

- η Εθνική Τράπεζα το υγιές μέρος της FBB και της Probank,

- η Τράπεζα Πειραιώς το υγιές μέρος της Αγροτικής Τράπεζας, τη Γενική

Τράπεζα, τη Millennium και το ελληνικό δίκτυο της Τράπεζας Κύπρου, της

Cyprus Popular Bank (Λαϊκής), και της Ελληνικής Τράπεζας.

- Η Eurobank το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΝΤΤ) και τη Νέα Proton.

 

Στην περίπτωση του ΝΤΤ το Ταμείο ως μοναδικός μέτοχος κατέβαλε το μετοχικό κεφάλαιο ποσού Euro500εκ και κάλυψε, αντί του ΤΕΚΕ, το χρηματοδοτικό άνοιγμα (funding gap) ποσού Euro 3.960 εκ κατόπιν απόφασης της ΤτΕ. Στην περίπτωση της Νέας Proton το Ταμείο, ως ο μοναδικός μέτοχος της εν λόγω τράπεζας, προχώρησε το 2012 σε πλήρη κάλυψη της επιπρόσθετης κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας κατά Euro 295 εκ, ούτως ώστε η Νέα Proton να πληροί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως ορίζονται από την ΤτΕ.

 

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριμελής. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την προπαρασκευή του έργου και την υλοποίηση των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου. Το Γενικό Συμβούλιο είναι πενταμελές (δύο ανεξάρτητα μέλη θα προστεθούν στο Γενικό Συμβούλιο) και είναι αρμόδιο για την επίβλεψη της άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Ταμείου, καθώς και για τον έλεγχο της διοίκησης και των δραστηριοτήτων του.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου επικουρεί το Γενικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του για τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, το διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών, την αμοιβή και την ανεξαρτησία τους καθώς και τη διαδικασία του ΤΧΣ για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους νόμους, τους κανονισμούς και τον κώδικα δεοντολογίας.

 

Οι ενέργειες του ΤΧΣ το 2012 είχαν ως αποτέλεσμα την επιτυχή Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών το 2013: Κατόπιν των αυξήσεων κεφαλαίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το 2013 το ποσοστό του Ταμείου επί του μετοχικού τους κεφαλαίου διαμορφώθηκε ως εξής: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 84,35%, Τράπεζα Πειραιώς: 81,01%, Alpha Bank: 83,71% και Eurobank: 93,55%.

 

Προτεραιότητες για το 2013:

 

α) Σχέδια αναδιάρθρωσης συστημικών τραπεζών

Σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, οι τράπεζες που λαμβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση δεσμεύονται να προβούν σε αναδιάρθρωση, βάσει 5-ετούς σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Directorate-General for Competition).

β) Ιδιωτικοποίηση της Eurobank
 
Κατόπιν της υπογραφής συμφωνίας για την εξαγορά των ΝΤΤ και Νέα Proton ο διευρυμένος όµιλος της Eurobank ενισχύει τη στρατηγική της θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και την ελκυστικότητα της ως επενδυτική πρόταση, διευκολύνοντας τη µελλοντική της ιδιωτικοποίηση προς όφελος του ∆ηµοσίου και της ελληνικής οικονοµίας. Τους επόμενους μήνες το Ταμείο θα προετοιμάσει το έδαφος για την επιστροφή της Eurobank σε ιδιωτικό καθεστώς, μεριμνώντας για την αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και εξασφαλίζοντας ότι η διοίκηση της Eurobank θα προετοιμάσει την τράπεζα για μια αποτελεσματική ιδιωτικοποίηση είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ή μέσω τοποθέτησης στην αγορά.

 
Όπως δήλωσε η κα. Αναστασία Σακελλαρίου Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΤΧΣ «το Ταμείο ολοκλήρωσε επιτυχώς και εντός του χρονοδιαγράμματος, την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και μία σειρά επιπρόσθετων δραστηριοτήτων όπως η υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας με τις συστημικές τράπεζες, η έγκριση των Προγραμμάτων Διαχείρισης Παθητικού των τραπεζών και οι εγκρίσεις για την απόκτηση των μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων και των υγιών μερών των υπό εκκαθάριση τραπεζών από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Κύριος στόχος του Ταμείου παραμένει η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με άμεση προτεραιότητα να αποτελεί την προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων στις τράπεζες».


Πηγή: www.reporter.gr

Δημοσιεύτηκε στις 9 Αυγούστου 2013
στην εφημερίδα 'Σύμβουλος Επιχειρήσεων'

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

> ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον τα τελευταία 5 χρόνια έχει οδηγήσει σε μείωση περίπου 50% του κύκλου εργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως περιγράφει σε έρευνά του το τμήμα Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Έρευνας της Εθνικής Τράπεζας.

Το ποσοστό αυτό είναι περίπου 40% για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και φθάνει μέχρι και το 90% για τις μικρότερες. Ως εκ τούτου,οι Μμε αντιπροσωπεύουν πλέον μόλις το 1/3 των συνολικών εργασιών της χώρας έναντι του 1/2 το 2007, αν και οι επιχειρήσεις εξαγωγκού προσανατολισμού της κατηγορίας αυτής δείχνουν περισσότερες αντοχές.

Η ήπια πάντως βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για τις Μμε που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη του 2012 έγινε περισσότερο εμφανής στο πρώτο εξάμηνο του 2013. Πιο συγκεκριμένα, στις Μμε οι προσδοκίες για την απασχόληση για τους επόμενους 6 μήνες δείχνουν τάση για σταθεροποίηση, ενώ η προοπτική των επενδύσεων τους είναι θετική. Ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων εμφανίζει ανοδική τάση σε όλους τους τομείς, ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση ανακύπτει από την τάση για μελλοντική ζήτηση. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των μεγαλύτερων Μμε αναφέρουν θετικές προσδοκίες, ενώ ο τομέας των υπηρεσών παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση.

Από την απόψη χρηματοδοτικών αναγκών τους τελευταίους 6 μήνες, το 41% των Μμε δηλώνουν ότι δεν χρειάζονται χρηματοδότηση.Δημοσιεύτηκε : 27 Αυγούστου 2013 στο [ Ουδέν Σχόλιον - Ο Μαντατοφόρος ]
 
Ληγμένα. ληγμένοι, σαπίλα γενικώς..


    
     Από 1η Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση ''ληγμένων'' προϊόντων!

     Στο 60% πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωση γενοσήμων φαρμάκων, καθώς αυτό είναι μνημονιακή μας δέσμευση!

     Από την νέα χρονιά το τεκμήριο διαβίωσης μέσω

συλλογής αποδείξεων για το 25% των εισοδημάτων
μας, θα πρέπει να προέρχεται μόνον από ορισμένα επαγγέλματα: γιατρούς, δικηγόρους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κλπ.

     Θα πρέπει δηλαδή για να μην τρώμε πρόστιμο απ' την εφορία,

να δαπανούμε το ένα τέταρτο των εισοδημάτων μας στον υδραυλικό και τον γιατρό
, και με τα υπόλοιπα να φάμε, να πληρώσουμε ΔΕΗ, χαράτσια, εφορίες, ενοίκια, θέρμανση, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ !!!

     Ένα μεγάλο ''εύγε'' στον ληγμένο και σκουληκιασμένο εγκέφαλο αυτών που το σκέφτηκαν!

     Σε αντιστάθμισμα όμως και σιωπηρά, μας κάνουν ως τώρα την χάρη να
ελέγξουν μόνον καμιά τρακοσαριά από τις εξήμισι χιλιάδες off-shore εταιρείες ΜΑΣ !!!


     Επίσης από χθες 26 Αυγούστου και για τρείς μήνες (τουλάχιστον), δεν θα γίνεται έλεγχος στο προς μετάγγιση αίμα, λόγω
εμπλοκής
που παρουσιάστηκε στην διαδικασία προμήθειας αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο του αίματος!

    Έτσι! Για να δείτε ''τί εστί βερίκοκο''!

     Η σαπίλα και η παράνοια έχει πλέον φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη.

     ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙΝΕΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !

     ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΟΝΤΑΙ!

     ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ !

    Και η παράνοια ποιά είναι;

    Ότι οι ληγμένες και σάπιες κονσέρβες αντί ν' ανοίγουν κεφάλια, είναι ακόμη στο ράφι τους!
    
    Ότι τα γενόσημα υπόθετα αντί να έχουν μπει συλλήβδην εκεί που πρέπει, είναι κι αυτά ακόμη στην θέση τους!

     Ότι ονομαζόμαστε ακόμη ''Έλληνες''. .


------

Προβληματισμοί ομάδας mindbook.eu

1 : Έστω ότι κάποιος πολιτικός ή απλός πολίτης έχει ένα παιδί. Μπορεί να πείσει την μητέρα του παιδιού του να δώσει ληγμένα προϊόντα στο παιδί του; Μάλλον όχι. Εμείς πάντως δεν τολμάμε να το προτείνουμε.

2 : 'Eστω ότι κάποιος πολιτικός ή απλός πολίτης έχει ένα παιδί με χρόνια πάθηση και συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή στην οποία το παιδί ανταποκρίνεται σχετικά καλά. Μπορεί κανείς να τον διαβεβαιώσει ότι η εναλλακτική φαρμακευτική αγωγή (γενόσημο) θα έχει τα ίδια αποτελέσματα; 'Εστω πάλι ότι του έλεγαν ναι. θα το ρίσκαρε; 

Sep 1, 2013 - Greek Post

 

<< back to Blogs > Κατηγορίες

 

   Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

 

 

 

Ελληνικό άρθρο

Δημοσιεύτηκε : Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013, 11:00


 

του Τρύφωνα Παπαδόπουλου

 

Χρειάζεται κάτι περισσότερο από μέτρα λιτότητας για να βοηθηθούν οι χώρες με κρίση χρέους να ξαναχτίσουν τις οικονομίες τους.

Οι χώρες αυτές έχουν πολίτες που εργάζονται σκληρά, έχουν οικογένειες και παλεύουν να αποδείξουν ότι έχουν αξίες & στόχους.

Οι πολίτες αυτοί ενδιαφέρονται για την πολιτική και για την κοινωνία όχι όμως για τους πολιτικούς.

Γιατί άραγε;

Για τον απλό λόγο ότι η καθημερινότητά τους διαφέρει.

Και οι δύο χρειάζεται να διαχειριστούν καταστάσεις και ανθρώπους. Υπάρχει όμως μια μικρή διαφορά μεταξύ τους. Οι μεν έχουν ανθρώπους, εκπαίδευση, γνωριμίες, εμπειρίες και προυπολογισμό για να φέρουν εις πέρας το έργο τους και οι δε μάλλον μόνο τον ευατό τους. Γιατί τους ανθρώπους τους τους απέλυσαν, οι γνωριμίες τους απομακρύνθηκαν, η εκπαίδευση τους και οι εμπειρίες τους μειώθηκαν και ο οποιοσδήποτε οικονομικός προυπολογισμός έπεσε έξω λόγω ανύπαρκτου σχεδόν κύκλου εργασιών και υπέρμετρης φορολόγησης. 

Υπάρχει μια γραμμή όπου αρχίζεις και σκέφτεσαι; Εχει καμία αξία να συνεχίσω; Αφού αύριο θα συμβεί κάτι (εξωγενείς παράγοντες) που θα κάνει κάθε επιχειρηματικό ή οικογενειακό πλάνο να φαντάζει ουτοπικό.

Συμφωνούμε ότι χρειάζεται γνώση, υπομονή, επιμονή, μεθοδικότητα, συνεργασία για να δημιουργηθούν ξανά εκείνες οι συνθήκες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη π.χ. το 2014 ή 2015.

Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα, οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε, να ντύνονται, να εργάζονται, να φροντίζουν την οικογένεια τους, να μετακινούνται, να ελπίζουν. Με λίγα λόγια, πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους.

Ολο και λιγότεροι πολίτες καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Η πλειοψηφία έχει περάσει αυτό το όριο που σφίγγεις τα δόντια και λες 'θα τα καταφέρω'.

'Οταν λέμε υπομονή σε κάποιον θα πρέπει να έχουμε και μια ελάχιστη αντίληψη της έννοιας. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να καταλαβαίνει κάποιος πως είναι να μην μπορείς να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου όταν δεν έχεις βρεθεί ποτέ σ' αυτή τη θέση.

Και μετά να του λες ότι θα πρέπει να αποδεχθεί πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Θεωρούμε ότι μάλλον οι κατέχοντες την εξουσία θέτουν τους όρους. Οι γονείς βάζουν το πλαίσιο στην οικογένεια και οι πολιτικοί στην κοινωνία.

Αναλογιστείτε λοιπόν τα παραπάνω και βάλτε για μια φορά μπροστά το συλλογικό συμφέρον. Ζητάτε από κάθε πολίτη να πράξει με βάση το συλλογικό συμφέρον σήμερα αλλά οι δικές σας πράξεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε συστηματικά τον πρώτο πληθυντικό 'κάνουμε, πράττουμε, αλλάζουμε, σχεδιάζουμε . .. ' και να ζητάτε περισσότερο χρόνο για να φέρετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Και εφόσον τελικά δίνετε περισσότερο χρόνο στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα δώστε τον ίδιο χρόνο και στους πολίτες. Οχι δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Πείτε πως ακριβώς έχουν τα πράγματα ή πάρτε μια θέση για να αλλάξουν.


P.S. Αν μας διαφεύγει πάλι κάτι, ενημερώστε μας προκειμένου να μην αδικούμε καμία πλευρά.

Copyright 2013

 

 

  Home   |   about   |  society - κοινωνία |   οικονομία   |   art - τέχνη   |    design - σχεδιασμός   |   fashion - μόδα   |   advertise  -  διαφήμιση  |  contact  -  επικοινωνία   |  επικοινωνήστε με τους διαχειριστές

 

 


 

Blogs      F.A.Q - Συχνές ερωτήσεις      Διαφήμιση

 

 

Δείτε επίσης :

 

TRYFONAS'S BLOG


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, Αυγούστου 31, 2013 στο [ Ας μιλήσουμε επιτέλους ]

, , | By Κωνσταντίνος Τερζής

Μεσιτική Εταιρεία ''Η Κυβέρνηση'' Α.Ε.


Ως τώρα δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση διάψευσης από μνημονιακή κυβέρνηση, που να μην έγινε πραγματικότητα μετά από λίγους μήνες.


Έχουν βεβαίως την εντύπωση πως ο "χαχόλος λαός" ξεχνάει, καταπίνει αμάσητες όποιες διαψεύσεις, και μετά από έντονο "μασάζ προπαγάνδας", αποδέχεται τελικά τα πάντα!


Το θέμα της παραχώρησης της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ σε ξένη ιδιωτική εταιρεία, με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει ήδη διαψευστεί και έχει ήδη πάρει την γνωστή "πεπατημένη" πορεία, της προετοιμασίας της κοινής γνώμης, μέχρι την πλήρη υλοποίηση...


Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ!


Πώς και πώς περιμένουμε όλοι να κάνουν κι αυτό το μοιραίο λάθος, το τελευταίο, το τελικό, το καθοριστικό, που θα αποτελέσει την θρυαλλίδα της ανατίναξης της συσσωρευμένης κοινωνικής οργής.


Το τέλος τους προδιαγράφεται σίγουρο και κακό...

Εκτός κι αν δεν προλάβουν να κάνουν αυτό το έσχατο λάθος, το ultima culpa της εγκληματικής τους καριέρας.

Εκτός και αν αρκέσει το προτελευταίο, αυτό της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών (κλοπής) της πρώτης κατοικίας!


Πηγή "Ουδέν Σχόλιον"


Pages: «« « ... 193 194 195 196 197 ... » »»