GR

BLOGS - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ: "δάνεια"

 

23.09.2014, Οικονομία

 

Back to [ Part 1 ]

 

 

Part 2

Η ομάδα εργασίας της ΕΚΠΟΙΖΩ συνέταξε ένα συνοπτικό κείμενο με τα σχόλιά της, αναφορικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, που πρόσφατα δημοσιεύθηκε και θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2015, το οποίο και απέστειλε στην Τράπεζα της Ελλάδας.

 

Ε. Πολιτική και Διαδικασίες Επικοινωνίας

 

3. Οι προθεσμίες απάντησης του οφειλέτη στις ειδοποιήσεις της τράπεζας είναι ασφυκτικές, με

τον κίνδυνο να μην προλάβει να ανταποκριθεί και έτσι να χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος.

 

4. Η τράπεζα έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τον οφειλέτη που δεν απάντησε στην πρώτη της

επιστολή, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του. Με αυτόν

τον τρόπο, σε όλες τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες δε διαθέτουν κύρια κατοικία, θα

χαρακτηρίζονται με διαδικασίες εξπρές μη συνεργάσιμοι, αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο

ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους.

 

5. Ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στην τράπεζα «υποστηρικτικά

στοιχεία/δικαιολογητικά» μέσα σε προθεσμία «ανάλογη του χρόνου που απαιτείται για την

έκδοση ή διαθεσιμότητά τους». Η ασάφεια αυτή ενδέχεται να έχει ως συνέπεια, είτε την

υπέρμετρη ταλαιπωρία των δανειοληπτών, ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε ευαίσθητες

κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της κάθε τράπεζας, είτε την

αδυναμία τους να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους αν το διάστημα που η τράπεζα θα

ορίζει δεν είναι επαρκές.

 

6. Εξάλλου, πολύπλοκο στη συμπλήρωσή του είναι και το έντυπο της Τυποποιημένης

Οικονομικής Κατάστασης, εντείνοντας το γραφειοκρατικό χαρακτήρα των διατάξεων του

Κώδικα, δεδομένου ότι οφειλέτης πρέπει να συμπληρώσει έξι (6) πίνακες με πληθώρα

στοιχειών που κάποια ουδόλως έχει, όπως συμβάσεις τραπεζών κτλ

 

7. Το «Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες», πρέπει

να αναφέρει τις Ενώσεις Καταναλωτών που είναι πιστοποιημένες από τη Γενική Γραμματεία

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με το ν. 2251/94 και το ν. 3869/10, όπως

ισχύουν σήμερα., για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και εξωδικαστικής συνδρομής

προς τους καταναλωτές.

 

8. Το σημαντικότερο μειονέκτημα του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί η απουσία κανόνων και κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα επιλέγεται από την τράπεζα η κατάλληλη ρύθμιση για την κάθε περίπτωση οφειλής σε καθυστέρηση. Τόσο η Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ, που δημοσιεύτηκε πριν λίγους μήνες, όσο και ο Κώδικας, στην ουσία δίνουν το ελεύθερο στις τράπεζες να συνεχίσουν να προτείνουν λύσεις ανεπαρκείς, μη ρεαλιστικές και μη προσαρμοσμένες στο προφίλ κάθε δανειολήπτη, όπως συμβαίνει από την αρχή της κρίσης. Για το λόγο αυτό, ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει κατά κύριο λόγο λάθος κατεύθυνση,

επικαλούμενος από τη μια την έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτηχωρίς όμως από την

άλλη να προσδιορίζονται συγκεκριμένες λύσεις ανάλογα με το οικονομικό, περιουσιακό αλλά

και προσωπικό-οικογενειακό προφίλ του δανειολήπτη.

 

9. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Ενστάσεων, που θα εξετάζει τις ενστάσεις του οφειλέτη,

αποτελείται μόνο από στελέχη της τράπεζας και όχι από τουλάχιστον ένα τρίτο μέρος,

παραδείγματος χάριν από την Τράπεζα της Ελλάδας, καλύπτει με αδιαφάνεια τη διαδικασία και

επιβεβαιώνει τους φόβους, για έλλειψη αντικειμενικότητας εις βάρος των οφειλετών.

Επιπροσθέτως, ο ρόλος της δεν είναι ουσιαστικός, αφού περιορίζεται μόνο στο να παραπέμψει

εκ νέου την υπόθεση (επαναφορά στο Στάδιο 3 ή επανάληψη του Σταδίου 4), αν κρίνει ότι

πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση.

 

Ζ. Χειρισμός μη Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

 

10. Επίσης, ο Κώδικας δεν απαντά στο ποια θα είναι η τύχη των υποθέσεων όπου ο οφειλέτης

έχει χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος, καθώς από το κείμενο αφήνεται να εννοηθεί ότι η

μόνη δυνατή πορεία που θα ακολουθηθεί είναι οι νομικές ενέργειες εναντίον του. Επίσης δεν

υπάρχει πρόβλεψη ελέγχου αυθαιρεσιών στον καθορισμό των ενεργειών, στις οποίες ο

δανειολήπτης οφείλει να προβεί, για να αποφύγει την κατηγοριοποίησή του ως μη

συνεργάσιμου.

 

Η. Πολλαπλοί Πιστωτές

 

11. Ομοίως ασαφές και ακαθόριστο αφήνει ο Κώδικας το σημαντικό ζήτημα των πολλαπλών

πιστωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΠΟΙΖΩ ,έχει διαχειριστεί εξατομικευμένα

περισσότερους από 13.000 φακέλους δανειοληπτών, κάθε οφειλέτης έχει οφειλές σε 2,6

τράπεζες κατά μ.ο. Η επίκληση αόριστων αρχών του Παραρτήματος 3 του Κώδικα

Δεοντολογίας στην ουσία αφήνει άλυτο το πρόβλημα, καθώς δεν εξειδικεύεται η διαδικασία

διαχείρισης οφειλών από περισσότερους από έναν πιστωτές, στην πολύ συχνή περίπτωση που

ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες. Επιπροσθέτως, πρέπει να γίνει σαφής η

αναστολή των οχλήσεων και των καταδιωκτικών μέτρων από όλους τους πιστωτές κατά το

διάστημα διαχείρισης του προβλήματος του οφειλέτη με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 

ΙΑ. Επίδειξη Συμμόρφωσης

 

12. Σημειώνουμε ακόμα ότι από το κείμενο του Κώδικα απουσιάζουν τόσο οι προβλέψεις

για συγκεκριμένες κυρώσεις, όσο και ο σαφής ρόλος των Ενώσεων Καταναλωτών κατά την

πληροφόρηση των οφειλετών σχετικά με τις διατάξεις του Κώδικα.

Η εμπειρία της ΕΚΠΟΙΖΩ από την παρέμβαση σε περισσότερες από 13.000 υποθέσεις

Υπερχρεωμένων νοικοκυριών καταδεικνύει ότι οι τράπεζες έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ανευθυνότητα και αντικοινωνική συμπεριφορά στο χειρισμό των καθυστερημένων οφειλών. Οι καθυστερήσεις στις απαντήσεις στα αιτήματα των οφειλετών, οι διαρκείς και συχνά παράνομες οχλήσεις από τις εισπρακτικές εταιρίες και η παραπληροφόρηση των οφειλετών, αποτελούν τακτικές που ελπίζουμε ότι θα εξαλειφθούν με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, αρκεί να προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των τραπεζών στις διατάξεις του.

Κατά συνέπεια, το πρόβλημα της υπερχρέωσης δεν επιλύεται με την πρόβλεψη

αναλυτικών διαδικασιών που υποχρεούται ο οφειλέτης να ακολουθήσει και ασφυκτικών

προθεσμιών που πρέπει να τηρήσει. Σε κανένα σημείο του Κώδικα δεν διαφαίνεται η διάθεση

του συντάκτη του Κώδικα να επιβάλει επιτέλους, με την απειλή κυρώσεων, στα πιστωτικά

ιδρύματα την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της καλής πίστης.

 

Πηγή

 

Αναζήτηση ετικέτας

 

κόσμος   ελλάδα

οικονομία   greece 

 πολιτική 

 

Δάνεια

Ποιο είναι το νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες

 

Οικονομία  |  June 19, 2014

 

Η αντιμετώπιση της δόσης του στεγαστικού σου δανείου σου φαίνεται πλέον «βουνό».

 

Του Θάνου Τσίρου

 

Καταφεύγεις στην τράπεζα που σου δάνεισε και αρχίζεις τις διαπραγματεύσεις. Η «άλλη πλευρά» σου ζητάει όλα τα δικαιολογητικά για να γνωρίζει ποιο είναι το εισόδημά σου, ποια τα περιουσιακά σου στοιχεία και ποιες οι …ελπίδες σου για οικονομική ανάκαμψη στο κοντινό ή στο απώτερο μέλλον.

 

Κατόπιν μελέτης, η τράπεζα αποφαίνεται αν το πρόβλημά σου έχει «προσωρινό» (κάτι που στην πράξη θα συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις) ή «μόνιμο» χαρακτήρα. Σου προτείνει μια από τις 22 λύσεις που περιλαμβάνει το «μενού» της Τράπεζας της Ελλάδος και αν την αποδεχτείς υπογράφεις τη συμπληρωματική σύμβαση του δανείου αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να πληρώνεις με τους καινούργιους όρους.

 

Ποιοι θα είναι αυτοί;

 

Μπορεί να είναι από μια απλή (και ακριβή) επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου ή μια εξασφάλιση «περιόδου χάριτος», μέχρι «κούρεμα» του στεγαστικού δανείου, μακροενοικίαση του ακινήτου ή ανταλλαγή του σπιτιού με άλλο φθηνότερο. Δεν προκύπτει συμβιβασμός με την τράπεζα; Καταφεύγεις στον «νόμο Κατσέλη» η μορφή του οποίου θα αλλάξει εντός του καλοκαιριού. Περνάς από το (νέο) στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού (στάδιο το οποίο θα καταστεί υποχρεωτικό) και αν ούτε και εκεί προκύψει λύση, η προσφυγή στον ειρηνοδίκη θα είναι πλέον μονόδρομος.

 

Κάπως έτσι θα διαμορφωθεί από τον Γενάρη του 2015 το νέο πλαίσιο ρύθμισης των «κόκκινων δανείων» το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα έχει φτάσει έως το τέλος του χρόνου στο ύψος των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά την έκδοση της απόφασης για το «ελάχιστο εισόδημα» χθες ήταν η σειρά της Τράπεζας της Ελλάδας να εκδώσει την απόφαση με τις 22 εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης ενός δανείου. Το ΦΕΚ περιγράφει τις 22 λύσεις μια προς μία. Δεν αναφέρει όμως αν κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης ο δανειολήπτης θα μπορεί να επιλέξει τη μια ή τη δεύτερη λύση. Δεν αναφέρει –σε καθαρά πρακτικό επίπεδο- πότε το πρόβλημα ενός δανειολήπτη θα χαρακτηρίζεται προσωρινό και πότε μόνιμο.

 

Απομένουν δύο ακόμη στάδια για να ολοκληρωθεί το νέο πλαίσιο ρύθμισης των δανείων και αυτά είναι η αναθεώρηση του πτωχευτικού κώδικα και η επαναδιατύπωση του «νόμου Κατσέλη» ή νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Βάσει χρονοδιαγράμματος, όλα θα πρέπει να λειτουργήσουν από τις αρχές του νέου έτους καθώς από το 2015, δεν θα υπάρχει πλέον κανένα πλαίσιο προστασίας από τον πλειστηριασμό, ούτε καν για την κύρια κατοικία.

 

Οι βραχυπρόθεσμες λύσεις

Οι λύσεις που περιλαμβάνει η απόφαση της ΤτΕ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στους δανειολήπτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προσωρινό πρόβλημα. Ως τέτοιο ορίζεται το οικονομικό πρόβλημα ενός δανειολήπτη το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να επιλυθεί μέσα σε μια 5ετία. Τέτοιου τύπου ρυθμίσεις γίνονται ήδη από τις τράπεζες και θα συνεχίσουν να γίνονται καθώς καμία τράπεζα δεν θα θέλει από την αρχή να προχωρεί σε «μονιμότερες» διευθετήσεις όπως είναι το κούρεμα του στεγαστικού ή η αλλαγή κυριότητας του ακινήτου. Ποιες είναι οι βραχυπρόθεσμες λύσεις;

 

 1. Πληρωμή μόνο τόκων για συγκεκριμένο διάστημα.
 2. Πληρωμή μειωμένης τοκοχρεωλυτικής δόσης.
 3. Περίοδος χάριτος. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που είναι μικρότερο της 5ετίας ο δανειολήπτης δεν πληρώνει δόσεις.
 4. Αναβολή πληρωμής δόσης ή δόσεων. Με τον τρόπο αυτό ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει στη λήξη του δανείου την πληρωμή μίας ή περισσότερων δόσεων.
 5. Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου. Ο δανειολήπτης πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις -συνήθως συμφωνεί με την τράπεζα να πουλήσει κάποιο περιουσιακό του στοιχείο- και ρυθμίζει το υπόλοιπο ποσό του δανείου.
 6. Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στην περίπτωση αυτή η ληξιπρόθεσμη οφειλή, κεφαλαιοποιείται, προστίθεται δηλαδή στο υπόλοιπο του δανείου και ο δανειολήπτης συμφωνεί νέο πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου με την τράπεζα.

 

Πρακτικά, οι λύσεις αυτές έχουν δοκιμαστεί ήδη καθόλη τη διάρκεια της ύφεσης (δηλαδή από το 2009 και μετά) και στην πράξη, δεν αποδίδουν ιδιαίτερα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τράπεζες υποχρεώνονται να κάνουν και δεύτερη ρύθμιση σε ήδη ρυθμισμένο δάνειο. Κάθε ρύθμιση όμως, συνεπάγεται και μεγαλύτερη οικονομική υποχρέωση για τον δανειολήπτη. Περίοδος χάριτος, μείωση τοκοχρεωλυτικής δόσης, πληρωμή μόνο τόκων, αναβολή πληρωμής δόσεων κλπ, ναι μεν μειώνουν βραχυπρόθεσμα τη δόση, ωστόσο, όταν η περίοδος της ρύθμισης τελειώνει, η μηνιαία δόση εκτινάσσεται σε υψηλότερα επίπεδα ακόμη και από αυτά που ήταν πριν γίνει η ρύθμιση.

 

Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις

Το 2ο στάδιο βάσει της απόφαση της Τ.τ.Ε περιλαμβάνει τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις οι οποίες έχουν διάρκεια μεγαλύτερη της 5ετίας. Ποιες είναι αυτές;

 

 1. Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.
 2. Αλλαγή του επιτοκίου από σταθερό σε κυμαινόμενο ή το αντίστροφο.
 3. Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου.
 4.  «Σπάσιμο» του δανείου στα δύο. Δηλαδή η οφειλή μοιράζεται σε ένα ενυπόθηκο δάνειο, που ο δανειολήπτης μπορεί να αποπληρώνει κανονικά. Το υπόλοιπο ποσό του αρχικού δανείου, τράπεζα και οφειλέτης συμφωνούν να πληρωθεί σε δεύτερο χρόνο. Για παράδειγμα ο δανειολήπτης μπορεί να πωλήσει κάποιο περιουσιακό του στοιχείο για να εξοφλήσει αυτήν την οφειλή, ή ενδεχομένως να το αποπληρώσει όταν λάβει το εφάπαξ συνταξιοδότησης.
 5. Μερική διαγραφή χρεών. Με άλλα λόγια «κούρεμα» μέρους της οφειλής. Η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης της, δηλαδή σε «κούρεμα», ώστε το υπόλοιπο ποσό του δανείου να είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.
 6. Πρόσθετη εξασφάλιση. Δηλαδή όταν ο δανειολήπτης δεχθεί να προσημειώσει κάποιο ακίνητο, για να τύχει ευνοϊκότερης ρύθμισης.

 

Είναι προφανές ότι οι διαπραγματεύσεις για τις μακροπρόθεσμες λύσεις θα είναι πολύ πιο «σκληρές», ειδικά στις περιπτώσεις του «κουρέματος».

 

«Κούρεμα» για την τράπεζα σημαίνει ότι πρέπει να λάβει την αντίστοιχη πρόβλεψη στον ισολογισμό της και αυτό οδηγεί σε ανάγκη για εισροή νέων κεφαλαίων. Αυτό είναι και ένα από τα ερωτήματα των επόμενων μηνών. Πόσα από τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ των «κόκκινων δανείων» μπορούν ή πρέπει να διαγράψουν οι τράπεζες και πότε. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, προτείνονται από την ΤτΕ και δύο λύσεις όπως είναι η λειτουργική αναδιάρθρωση της επιχείρησης (πρακτικά σημαίνει ότι η τράπεζα αναλαμβάνει το management) ή η συμφωνία για ανταλλαγή χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η τράπεζα καθίσταται ιδιοκτήτης μέρους ή και του συνόλου της επιχείρησης.

 

Το 3ο στάδιο

Οι λύσεις οριστικής διευθέτησης όπως τις χαρακτηρίζει η ΤτΕ στην απόφασή της, προβλέπουν ουσιαστικά αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Ο δανειολήπτης παραδίδει εθελοντικά χωρίς να προηγηθεί δικαστήριο το ενυπόθηκο ακίνητο -το σπίτι που πήρε με στεγαστικό δάνειο- στην τράπεζα, διότι δεν μπορεί να πληρώσει.
 2. Μετατροπή του δανείου σε Χρηματοδοτική Μίσθωση. Ο δανειολήπτης παραχωρεί το ακίνητο στην τράπεζα και υπογράφει σύμβαση leasing, δηλαδή μένει σε αυτό με ενοίκιο για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο που συνήθως είναι 5 χρόνια.
 3. Πώληση και ενοικίαση. Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στην τράπεζα, είτε σε τρίτο. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι μισθώματος (συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών ετών). Στη σχετική συμφωνία προβλέπεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου.
 4. Μεταβίβαση- Πώληση του δανείου- Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο. Το δάνειο μεταβιβάζεται σε άλλη τράπεζα, πιστωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα.
 5. Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας. Συμφωνία που επιτρέπει σε δανειολήπτη με οικονομικές δυσκολίες που έχει υποθηκευμένη την κύρια κατοικία του ή την επαγγελματική του στέγη να την πωλήσει αγοράζοντας νέα χαμηλότερης αξίας.
 6. Διαχείριση σε εκκαθάριση. Το δάνειο πάει σε εκκαθάριση και ξεκινούν οι διαδικασίες που ορίζει το πτωχευτικό δίκαιο.
 7. Ρευστοποίηση Εξασφαλίσεων. Η τράπεζα έχει καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση, και ρευστοποιεί τις εξασφαλίσεις του δανείου (πχ πλειστηριασμός) για να πάρει την οφειλή.
 8. Δικαστικές-Νομικές Ενέργειες. Όταν δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις ή δεν αρκούν, ορίζονται οι διαδικασίες για την εκκίνηση δικαστικών ενεργειών έναντι περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις της τράπεζας.

 

Πηγή

 

 

 

 

 

  Home 


 

 

Χρέος

Η εξέλιξη στην ελληνική

οικονομία και το μεγάλο

θέμα της

διαπραγμάτευσης

Οικονομία   |  June 18, 2014

Opening quote

 

Η κυβέρνηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να προσφύγει ξανά στις αγορές για δανεισμό, ίσως και μέσα στον Ιούλιο

 

Τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και το μεγάλο θέμα της διαπραγμάτευσης για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους συζήτησε ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς με τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας κ. Βόλγκανγκ Σόιμπλε στο περιθώριο της εκδήλωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με αντικείμενο “Απασχόληση και Ανάπτυξη 2014-2019”. 

Ο χρόνος που θα εξελιχθεί η διαπραγμάτευση για την λύση στο θέμα της βιωσιμότητας είναι καθοριστικής σημασίας” έλεγε στην συνέχεια κυβερνητική πηγή και εξηγούσε ότι συναρτάται με την εξέλιξη των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. 

Πάντως καθώς ήδη το καλοκαίρι «τρέχει», η έναρξη της συζήτησης τοποθετείται για τον Σεπτέμβριο και η απόφαση για το Νοέμβριο και αφού θα έχουν προηγηθεί τα στρες τεστ των ελληνικών τραπεζών. 

Ενδιαμέσως η κυβέρνηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να προσφύγει ξανά στις αγορές για δανεισμό -ίσως και μέσα στον Ιούλιο. 

Μία νέα έξοδος στις αγορές είναι στα ενδεχόμενα και στις δυνατότητες της ελληνικής κυβέρνησης καθώς μάλιστα αποκλιμακώνονται τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων” έλεγε κυβερνητική πηγή. Πάντως η κυβέρνηση διέψευσε κατηγορηματικά πληροφορίες ότι εξετάζει την έξοδο στις αγορές εάν η ΕΕ δεν απελευθερώσει τις δόσεων των δύο δις ευρώ λόγω μη κάλυψης των προαπαιτούμενων. Η ίδια κυβερνητική πηγή ξεκαθαρίζει ότι είναι απόφαση ότι η κυβέρνηση θα καλύψει τις δώδεκα δράσεις που εκκρεμούν και οι δόσεις θα εκταμιευτούν και ότι σε καμία περίπτωση τα προαπαιτούμενα δεν συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την έξοδο στις αγορές. Η κυβέρνηση πάντως θεωρεί ότι δεν θα δεχθεί ασφυκτικές πιέσεις και εφόσον τηρεί το βασικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής θα έχει το περιθώριο για κοινωνική πολιτική και διόρθωση των αδικιών. 

Στην ομιλία του ενώπιον των ευρωβουλευτών του ΕΛΚ ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε στην ανάγκη και στις προϋποθέσεις για την επιστροφή της ευρωπαϊκής οικονομίας στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Επισήμανε την ανάγκη να μειωθεί η φορολογία σταδιακά και χωρίς να αναιρείται η δημοσιονομική προσαρμογή. 

Παράλληλα όμως υπογράμμισε ότι μία δημοκρατία δεν μπορεί να προχωρά συνεχώς σε μείωση των μισθών και ότι η ανταγωνιστικότητα μπορεί να ενισχυθεί μέσα από την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τις καινοτομίας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι μισθοί δεν μπορεί να μένουν μονίμως καθηλωμένοι. Συμπλήρωσε ότι είναι σημαντικό για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας η μείωση του ενεργειακού κόστους και είναι ανάγκη να υπάρξει διαφοροποίηση τόσο των ενεργειακών πηγών όσο και των δρόμων εφοδιασμού της Ευρώπης. Τέλος ανέφερε ότι είναι σημαντική η ασφάλεια των πολιτών σε μία δημοκρατική κοινωνία και επισήμανε ότι απαιτείται κοινή αντιμετώπιση της φύλαξης των συνόρων που είναι ευρωπαϊκά. Ο κ. Σαμαράς απολαμβάνει την αποδοχή των ευρωβουλευτών του ΕΛΚ κάτι που φάνηκε όχι μόνο στην δική του ομιλία αλλά και στο χειροκρότημα που εισέπραξε όταν ανέφερε το όνομά του στην δική του ομιλία ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας κ. Κοέλιο

Ο κ. Σαμαράς είχε επαφές και με τον πρόεδρο της Κομισιόν κ. Μπαρόζο, τον πρόεδρο του ΕΛΚ κ. Ντόλ, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ κ. Βέμπερ ενώ συναντήθηκε κατ ιδίαν και με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό. 

Στις επαφές του συζήτησε το θέμα του επόμενου προέδρου της Κομισιόν. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η θέληση των Ευρωπαίων πολιτών και να αναδειχθεί πρόεδρος ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Ο κ . Σαμαράς έχει παραμείνει σταθερός στην υποστήριξή του παρά τα προβλήματα που δημιούργησε η Αγγλία. Εκτιμάται πάντως ότι τα εμπόδια ξεπερνιούνται και ο κ. Γιούνκερ είναι περίπου βέβαιος ειδικά αν η Αγγλία πάρει το χαρτοφυλάκιο που επιθυμεί στην Επιτροπή -με πρώτη προτίμηση το Ενέργειας. Το ότι ο κ. Γιούνκερ είναι υπέρ της χαλάρωσης της πολιτικής λιτότητας στην Ευρώπη και στην ενίσχυση με πόρους και ρευστότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο ο κ. Σαμαράς στηρίζει την υποψηφιότητα και θεωρεί ότι θα είναι θετική η επικράτησή του.

 

Πηγή

 

T a g s  -  Ε τ ι κ έ τ ε ς

 


 

κατηγορίες - categories

 

 

 

 

  Home   |   about   |   advertise  -  διαφήμιση  |  contact  -  επικοινωνία

 

 

 


Ελληνες Δανειολήπτες

Κραυγή βοήθειας προς το κράτος απευθύνουν περισσότεροι απο 65.000 Ελληνες πολίτες


Οικονομία  |  June 13, 2014

  

Opening quote

 

Προβάλλοντας το διεθνές νομισματικό κύρος του ευρώ και τη σταθερότητα του ελβετικού φράγκου ως εγγύηση χιλιάδες συναλλαγματικά δάνεια δρομολογήθηκαν, δίχως ωστόσο να υπάρχει το παραμικρό σχέδιο εξισορρόπησης σε πιθανή μεταβολή της ισοτιμίας.

 

Κραυγή βοήθειας προς το κράτος απευθύνουν περισσότεροι απο 65.000 Ελληνες πολίτες, έρμαια της δανειοληπτικής δίνης των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι μετά τη μεταβολή της ισοτιμίας του προς το ευρώ κατέληξαν με δυσβάσταχτα χρέη κινδυνεύοντας να χάσουν ποσά διπλάσια από όσα σε πρώτο χρόνο αιτήθηκαν.

Σε αυτό το αναιμικό πλαίσιο όπως σήμερα διαμορφώνεται, ο νεοσυσταθείς Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, οργανώνει ήδη τη μαζική προσφυγή των δανειοληπτών στα δικαστήρια με στόχο την επιβίωση χιλιάδων οικογενειών.

Τα εν λόγω δάνεια, των οποίων η νομιμότητα τίθεται τώρα υπό αμφισβήτηση, αποτελούσαν τραπεζικές προτάσεις την περίοδο 2600-2009. Με δέλεαρ το χαμηλό επιτόκιο, χορηγούσαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο με τους οργανισμούς να υποστηρίζουν πως η ισοτιμία CHF/ΕΥΡΩ δεν θα υποστεί μεγάλες διακυμάνσεις στις επόμενες δεκαετίες. Προβάλλοντας το διεθνές νομισματικό κύρος του ευρώ και τη σταθερότητα του ελβετικού φράγκου ως εγγύηση χιλιάδες συναλλαγματικά δάνεια δρομολογήθηκαν, δίχως ωστόσο να υπάρχει το παραμικρό σχέδιο εξισορρόπησης σε πιθανή μεταβολή της ισοτιμίας. Μάλιστα, εκείνη την εποχή το σλόγκαν που κυριαρχούσε ήταν η "ωφέλεια από το χαμηλό επιτόκιο θα υπερισχύσει οποιασδήποτε ζημιάς από τη διακύμανση της ισοτιμίας". Δεν έγινε έτσι.

Λαμβάνοντας υπόψιν  την αύξηση της ανεργίας, τη δραματική μείωση των εισοδημάτων, καθώς και των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, τα δάνεια αυτά δεν ανταποκρίνονται ούτε στο ελάχιστο στον αρχικό τους σκοπό. Ουσιαστικά, απαιτείται κούρεμα της τάξης  75-80% για να αντιστοιχούν στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την εκταμίευση τους.

Η αναλγησία της Κυβέρνησης στο ζήτημα οδήγησε τους ενδιαφερόμενους στη σύσταση του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ), με σκοπό την ανάπτυξη προτάσεων για τη δίκαιη ρύθμιση των ζημιών απο την αλλαγή της ισοτιμίας CHF/ΕΥΡΩ. Οι υπεύθυνοι έχουν επανειλημμένα καλέσει σε συνεργασία το αρμόδιο υπουργείο ή οποιονδήποτε άλλο φορέα για την επίλυση του προβλήματος. Το ζήτημα ωστόσο παραμένει στο συρτάρι και όσο η σιγή ιχθύος συνεχίζεται, με οδηγό τις καλές πρακτικές που ήρθαν απο την Ευρώπη η ομαδική προσφυγή των δανειοληπτών στη δικαιοσύνη μοιάζει αναπόφευκτη.

 

Πηγή: Εφημερίδα ''ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ'', 10.06.14, έντυπη έκδοση, (απόσπασμα)

 

 

T a g s  -  Ε τ ι κ έ τ ε ς

 

κατηγορίες - categories

 

 

 

 

  Home   |   about   |   advertise  -  διαφήμιση  |  contact  -  επικοινωνία

 

 


Κόκκινα Δάνεια

72 δισ. ευρώ στα θεμέλια

του συστήματος

 

 

Οικονομία  |  June 11, 2014

 

  

Opening quote

 

 

Τον κώδωνα του κινδύνου για την «απειλή» της… ωρολογιακής βόμβας των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) έκρουσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προτρέποντας τις ελληνικές τράπεζες να λάβουν επιπρόσθετες προβλέψεις για να δώσουν μία και καλή τέλος σε ένα φαινόμενο που «στοιχειώνει» το εγχώριο τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια και παράλληλα απειλεί την ανάκαμψη.

 

 

Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για «κόκκινα» δάνεια ύψους 75 δισ. ευρώ, ενώ κυβερνητικοί παράγοντες σχολιάζουν ότι η εξέλιξη των NPLs είναι καταλυτική για την πορεία των τραπεζικών ισολογισμών, αφού μία νέα έκρηξη θα ισοδυναμούσε με καταστροφή, ενώ μία σωστή διαχείριση θα μπορούσε να φέρει σημαντικά οφέλη για τράπεζες και δανειολήπτες, όσο ανακάμπτει η οικονομία.

 

Οι χαρακτηρισμοί του ΔΝΤ «τρομάζουν». Σε έκθεση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας, το Ταμείο σημειώνει ότι το ποσοστό των NPLs στην Ελλάδα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, το οποίο μάλιστα ξεπερνά επίπεδα άλλων χωρών που έχουν οδηγήσει σε συστημικές κρίσεις. Κάνει λόγο για επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες έως και 6 δισ. ευρώ στο… ακραία δυσμενές σενάριο και τοποθετεί συνολικά τα NPLs και τα αναδιαρθρωμένα δάνεια στο 40% του συνόλου των δανείων στο τέλος του 2013, ήτοι στα 86,7 δισ. ευρώ.

 

Από την πλευρά τους, τραπεζικά στελέχη υποστηρίζουν ότι άσχετα με το ποσοστό των ρυθμισμένων δανείων που συμπεριλαμβάνει κάθε τράπεζα στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και τις διαφορετικές παραδοχές, τα δάνεια που θεωρούνται σήμερα «κόκκινα» για όλο το σύστημα δεν ξεπερνούν τα 75 δισ. ευρώ. «Ενώ το ποσοστό των NPLs συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της μείωσης των συνολικών υπολοίπων, ο ρυθμός αύξησης των κόκκινων δανείων σε απόλυτα ποσά επιβραδύνει συνεχώς», σημειώνει διευθυντικό στέλεχος συστημικής τράπεζας.

 

Σύμφωνα, ωστόσο, με τα επίσημα στοιχεία για το α’ τρίμηνο του 2014, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών φτάνουν τα 70 δισ. ευρώ, και το φαινόμενο δείχνει να υποχωρεί σε ένταση με αποτέλεσμα να αναμένεται η αντιστροφή της τάσης περί τα τέλη του 2014 ή στο πρώτο τρίμηνο του 2015. Ειδικότερα, το ποσοστό των NPLs της Εθνικής διαμορφώθηκε στο 28,4% για την Ελλάδα, επί συνόλου χορηγήσεων της τάξης των 46 δισ. ευρώ και της Eurobank στο 32,7% επί συνόλου υπολοίπων 44,3 δισ. ευρώ. Για την Alpha Bank το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 33,3% των 52 δισ. ευρώ συνολικών δανείων, ενώ για την Τρ. Πειραιώς τα «κόκκινα» δάνεια έφτασαν στο 37,9% επί συνόλου 59,5 δισ. ευρώ.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εποπτείας για την «ορθότητα» των πρακτικών που υιοθετούν οι τράπεζες στις ρυθμίσεις δανείων και την αναγνώριση εσόδων από τα NPLs. «Η Τράπεζα της Ελλάδος ίσως χρειαστεί να ξεφύγει από τα ελάχιστα λογιστικά πρότυπα για τις προβλέψεις και την αναγνώριση εσόδων από τα NPLs και να ζητήσει από τις τράπεζες να υιοθετήσουν μία πιο συντηρητική ερμηνεία, δεδομένης του συστημικού χαρακτήρα των μη εξυπηρετούμενων δανείων», αναφέρει η έκθεση του ΔΝΤ.

 

Στην… τραπεζική πραγματικότητα, οι νέες υπερδιευθύνσεις για τη διαχείριση των προβληματικών χορηγήσεων λειτουργούν με ταχύτατους ρυθμούς δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις χορηγήσεις εκείνες που κινδυνεύουν να ξαναγίνουν... κόκκινες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των τραπεζών, τα δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί ξεπερνούν το 10% του συνόλου των δανειακών χαρτοφυλακίων, ήτοι τα 22 δισ. ευρώ, ενώ αρκετά από αυτά πλέον είναι πλήρως εξυπηρετούμενα.

 

Η σημασία των «σωστών» ρυθμίσεων είναι πολύ μεγάλη. Αρκεί να λάβει κανείς υπόψη τις εκτιμήσεις ξένων οίκων σύμφωνα με τις οποίες αν οι τράπεζες καταφέρουν να ανακτήσουν ένα ποσοστό της τάξης του 20% από τις δεξαμενές των προβλέψεων, το κεφαλαιακό όφελος θα αντιστοιχεί σε 19%-21% της κεφαλαιοποίησής τους. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας έως και 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Πηγή

 

T a g s  -  Ε τ ι κ έ τ ε ς

 

κατηγορίες - categories

 

 

 

 

  Home   |   about   |   advertise  -  διαφήμιση  |  contact  -  επικοινωνία

May 21, 2014  |  Greek  Post

 

<< back to Blogs > Categories - Κατηγορίες

 

    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 

 

 

ΔANEIA

 

 

 

.title: Η Ισλανδία ανακοίνωσε σήμερα πως άρχισε με επιτυχία τη διαδικασία για την παραγραφή ενός μέρους των χρεών των προσώπων που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια

 

 

Χθες, Κυριακή, η εφορία άνοιξε έναν ιστότοπο στο Ίντερνετ, τον leidretting.is, στον οποίο οι Ισλανδοί μπορούν να υποβάλουν το φάκελό τους. Μέσα στις πρώτες δύο ώρες λειτουργίας του ιστότοπου, είχαν υποβληθεί 5.000 φάκελοι, δήλωσε προς την εφημερίδα Frettabladid ένας από τους τεχνικούς υπευθύνους του. 

Το κοινοβούλιο υιοθέτησε την Παρασκευή το νόμο που επιτρέπει στους δανειστές να ζητούν αυτή την παραγραφή χρεών, η οποία χρηματοδοτείται πλήρως από το κράτος.
 
Το σχέδιο αυτό αποτέλεσε την κύρια προεκλογική υπόσχεση του κεντρώου Κόμματος της Προόδου του πρωθυπουργού Σιγκμούντουρ Γκουνλάουγκσον, νικητή των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου 2013 μαζί με το συντηρητικό σύμμαχό του, το Κόμμα της Ανεξαρτησίας. 

Το μέτρο συνίσταται στη μείωση του κύριου μέρους του χρέους των νοικοκυριών που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό (κάτι που αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων), χωρίς εισοδηματικές προϋποθέσεις.

Το 2012, το 36,7% των νοικοκυριών αυτών υποστήριζε πως "δυσκολεύεται" να τα βγάλει πέρα με τον μηνιαίο προϋπολογισμό του και το 11,7% πως "δυσκολεύεται πολύ". Το σχέδιο προκάλεσε πάντως εκτεταμένη πολεμική στην Ισλανδία και αλλού, εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του οίκου αξιολόγησης Standard and Poor΄s, εξαιτίας του υψηλού κόστους του και των αβέβαιων οικονομικών επιπτώσεών του.

 

Πηγή

 

 

T a g s  -  Ε τ ι κ έ τ ε ς

 

τεχνολογία  υγεία  διατροφή φωτογραφία 

κόσμος  πολιτική  

 

 

 

 

  Home   |   about   |   κοινωνία   |   οικονομία   |   art - τέχνη   |    design - σχεδιασμός   |   fashion - μόδα   |   advertise  -  διαφήμιση  |  contact  -  επικοινωνία

 

 

 

σκοπός του mindbook.eu  δημιουργία λογαριασμού στο mindbook.eu  faq - συχνές ερωτήσεις  πολίτες ενημερωμένοι και όχι εφησυχασμένοι  bloggers

 

Your comment is important / H γνώμη σας μετρά

 

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 ... » »»